LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN

van Framenzo B.V. statutair gevestigd te Schapendreef 9, 4824AM Breda.


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod en elke overeenkomst van koop en verkoop en op alle (al dan niet bijbehorende) overeenkomsten van opdracht, waaronder alle overeenkomsten tot het verrichten van werkzaamheden van Framenzo B.V., gevestigd te Breda, hierna te noemen “Framenzo”.
2. De koper respectievelijk de opdrachtgever wordt verder aangeduid als “de wederpartij”.
3. Diverse bepalingen in deze algemene voorwaarden zien op een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit. In deze bepalingen wordt de wederpartij aangeduid met de term “de consument“.
4. Onder “aanbod“ wordt verstaan: ieder aanbod van Framenzo, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte.
5. Onder “schriftelijk” wordt verstaan: per brief, e-mail, SMS, WhatsApp of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
6. Onder “documenten” wordt verstaan: door Framenzo en/of de wederpartij te vervaardigen of te verstrekken (bouw)tekeningen, ontwerpen, berekeningen e.d. Dit kunnen zowel fysieke als digitale documenten betreffen.
7. Onder “informatie” wordt verstaan: zowel voornoemde documenten als overige (mondelinge)gegevens die Framenzo en/of de wederpartij (moet) verstrekken.
8. Onder “zaken” wordt verstaan: alle door Framenzo aan de wederpartij te leveren zaken, met name (maar niet beperkt tot) kunststof kozijnen, deuren, schuifpuien en dakkapellen en de bij de uitvoering van overeengekomen werkzaamheden te gebruiken/benodigde (bouw)materialen.
9. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
10. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
11. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de overeenkomst voortgekomen na- of deelbestellingen en/of vervolg- of deelopdrachten.


Artikel 2: Aanbod

1. Tenzij in/bij een aanbod een geldigheidstermijn wordt vermeld, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Framenzo mag dit aanbod uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht Framenzo niet tot levering van een deel van de aangeboden zaken/prestatie tegen een overeenkomstig deel van de prijs of het tarief.
3. Indien het aanbod is gebaseerd op door de wederpartij verstrekte informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mag Framenzo de opgegeven prijzen, tarieven en/of (op)levertermijnen aanpassen.
4. Het aanbod, de prijzen en/of de tarieven gelden niet automatisch voor nabestellingen, vervolgorders of vervolgopdrachten.
5. Getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Framenzo zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. Hieraan kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters, modellen en voorbeelden blijven eigendom van Framenzo en worden op diens eerste verzoek op kosten van de wederpartij aan Framenzo geretourneerd.
7. Framenzo mag de ten behoeve van het aanbod gemaakte kosten bij de wederpartij in rekening brengen als zij de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft gewezen.
8. Indien de wederpartij een aanbod niet aanvaardt, retourneert hij op haar eerste verzoek alle bij dit aanbod geleverde documenten aan Framenzo.


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

1. De overeenkomst komt tot stand nadat de wederpartij het aanbod van Framenzo heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer deze acceptatie echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat Framenzo schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
2. Framenzo is pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
na schriftelijke bevestiging hiervan aan de wederpartij of zodra Framenzo – zonder tegenwerping van de wederpartij – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken is begonnen.


Artikel 4: Vergoeding, prijzen, tarieven

1. Tenzij partijen een uurtarief overeenkomen, verricht Framenzo de overeengekomen prestatie tegen een vaste vergoeding.
2. Framenzo mag deze vaste vergoeding verhogen indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt, dat de overeengekomen/verwachte hoeveelheid werk niet goed werd ingeschat, deze inschattingsfout niet te wijten is aan Framenzo en in redelijkheid niet van haar kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen de overeengekomen vergoeding.
3. Indien partijen een uurtarief overeenkomen, berekent Framenzo de vergoeding op basis van het aantal bestede uren onder toepassing van dit uurtarief. Bij geschillen over het aantal bestede/de in rekening gebrachte uren, is de urenregistratie van Framenzo bindend, behoudens tegenbewijs van de wederpartij.
4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) voor de tussen partijen overeengekomen tijdstippen.
5. Bij spoedopdrachten of indien de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij plaatsvinden buiten de normale werkdagen, mag Framenzo een toeslag berekenen over het uurtarief.
6. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief BTW maar exclusief eventuele kosten, zoals transportkosten, administratiekosten, kosten voor het aanvragen van vergunningen, kosten verbonden aan een Asbestinventarisatie (A.I. rapport) en het eventueel laten verwijderen van asbest en declaraties van ingeschakelde derden.
7. a. Indien zich tussen het sluiten en de uitvoering van de overeenkomst voor Framenzo (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen door wijzigingen in de wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de voor de werkzaamheden benodigde zaken, mag Framenzo de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig verhogen en aan de wederpartij in rekening brengen.
b. Bij prijs- of tariefverhogingen binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst mag de consument de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring ontbinden. Tenzij de consument binnen 14 dagen na mededeling van de prijs- of tariefwijziging aangeeft gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht, mag Framenzo er vanuit gaan dat de consument met deze wijziging heeft ingestemd.


Artikel 5: Inschakeling derden

Als Framenzo dit nodig acht, mag zij bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten.


Artikel 6: Verplichtingen van de wederpartij

1. De wederpartij zorgt ervoor dat:
a. hij alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen, rapporten, bouwtekeningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig en op de door Framenzo gewenste wijze aan haar ter beschikking stelt;
b. Framenzo op de overeengekomen data en tijden toegang krijgt tot de werklocatie. Deze locatie moet voldoen aan de hiervoor geldende wettelijke (veiligheids)eisen;
c. de door hem ingeschakelde derden hun werkzaamheden en leveringen op een zodanige wijze verrichten, dat Framenzo hierdoor niet wordt belemmerd en geen vertraging ondervindt bij de uitvoering van de overeenkomst;
d. de werklocatie in een zodanige staat is dat Framenzo ongehinderd de werkzaamheden kan verrichten en voortzetten;
e. Framenzo tijdig de mogelijkheid krijgt te zorgen voor de aanvoer, opslag en/of afvoer van de benodigde/te leveren zaken en hulpmiddelen;
f. Framenzo op de werklocatie kosteloos kan beschikken over de door haar gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van water-, gas- of stroomuitval zijn voor rekening van de wederpartij;
g. op de werklocatie voldoende voorzieningen beschikbaar zijn voor het inzamelen van afval, zoals bouw- en chemisch afval;
h. op de werklocatie een ruimte beschikbaar is waar gereedschappen e.d. van Framenzo opgeslagen of opgeborgen kunnen worden zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
i. op de werklocatie kosteloos de door Framenzo en/of haar onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn.
2. De wederpartij zorgt ervoor, dat de verstrekte informatie juist en volledig is en vrijwaart Framenzo voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van deze informatie.
3. Framenzo behandelt de door de wederpartij verstrekte informatie vertrouwelijk en verstrekt deze alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
4. De wederpartij is aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die Framenzo tijdens de uitvoering van de werkzaamheden bij de wederpartij gebruikt of heeft opgeslagen. Daaronder valt tevens schade ontstaan door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
5. De wederpartij staat Framenzo toe kosteloos naamsaanduidingen en reclame op de werklocatie of aan het werk aan te brengen.
6. Indien de wederpartij niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen voldoet, mag Framenzo de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat de wederpartij wel aan zijn verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen die hieruit voortvloeien zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
7. Indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt en Framenzo niet direct nakoming verlangt, tast dit het recht van Framenzo niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.


Artikel 7: Levering, (op)leveringstermijnen

1. Overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Indien Framenzo haar verplichtingen niet (tijdig) nakomt, moet de wederpartij haar schriftelijk in gebreke stellen en daarbij nog een redelijke termijn gunnen om deze alsnog na te komen.
2. Framenzo mag de overeenkomst in gedeelten uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk dan wel periodiek factureren.
3. Het risico voor de te leveren zaken gaat op de wederpartij over op het moment dat deze op de werklocatie aankomen of anderszins feitelijk ter beschikking staan van de wederpartij.
4. Tenzij partijen een andere termijn overeenkomen, geldt voor levering aan de consument een termijn van maximaal 30 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
5. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de wederpartij, niet mogelijk blijkt de overeengekomen prestatie of bestelde zaken (op de overeengekomen wijze) aan de wederpartij te leveren of deze niet worden afgehaald, mag Framenzo deze zaken en/of de zaken die voor de uitvoering van de overeenkomst zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij opslaan. De wederpartij stelt Framenzo dan binnen een door Framenzo gestelde redelijke termijn in staat de prestatie of de zaken alsnog te leveren of haalt deze zaken alsnog af.
6. Indien de wederpartij na voornoemde redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen, is hij per direct in verzuim. Framenzo mag de overeenkomst dan met onmiddellijke ingang door een schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden, de zaken aan derden verkopen en eventuele al vervaardigde documenten vernietigen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Dit tast de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van eventuele (opslag-)kosten, schade en winstderving van Framenzo en/of het recht van Framenzo alsnog nakoming te vorderen niet aan.


Artikel 8: Voortgang, uitvoering overeenkomst

1. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van het werk of de overeengekomen levering van zaken wordt vertraagd doordat:
a. Framenzo niet tijdig alle noodzakelijke informatie van de wederpartij heeft ontvangen;
b. Framenzo niet tijdig de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling van de wederpartij heeft ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor rekening en risico van de wederpartij komen;
heeft Framenzo recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
2. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, mag Framenzo de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de wederpartij de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor rekening van de wederpartij.
3. Framenzo spant zich in de overeengekomen werkzaamheden en leveringen binnen de hiervoor overeengekomen en geplande tijd te realiseren, voor zover dit redelijkerwijs van haar kan worden verlangd. Indien de uitvoering van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij wordt bespoedigd, mag Framenzo de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten in rekening brengen bij de wederpartij.
4. Framenzo voert het werk goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uit op zodanige wijze, dat daardoor schade aan personen, zaken of het milieu zoveel mogelijk wordt beperkt. Framenzo volgt de in dit kader door of namens de wederpartij gegeven orders en aanwijzingen zoveel mogelijk op.
5. Framenzo wijst de wederpartij op onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij:
a. verstrekte documenten;
b. voorgeschreven constructies, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen en hulpmiddelen;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken e.d. relevant zijn voor de prestatie van Framenzo en zij hiermee bekend is of kan zijn.
6. Framenzo wordt geacht bekend te zijn met de relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van de wederpartij.
7. Framenzo informeert de wederpartij over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door de wederpartij gewenste wijzigingen in het overeengekomen werk;
b. indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd. In dit geval overlegt Framenzo eerst met de wederpartij over de gewijzigde uitvoering. Indien uitvoering onmogelijk is geworden, heeft Framenzo in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen.
8. Meer- en minderwerk moet schriftelijk tussen Framenzo en de wederpartij overeengekomen worden. Onder meerwerk wordt verstaan: alle op verzoek van de wederpartij of noodzakelijkerwijs uit het werk voortvloeiende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod of de opdracht. Framenzo mag de hiermee gemoeide kosten afzonderlijk aan de wederpartij in rekening brengen.
9. De wederpartij controleert zorgvuldig ieder conceptdocument dat Framenzo aan hem voorlegt en maakt zo spoedig mogelijk zijn reactie aan Framenzo kenbaar. Indien nodig, past Framenzo het concept aan en legt dit nogmaals ter goedkeuring voor. Framenzo kan daarbij verlangen dat de wederpartij de definitieve versie per pagina voor akkoord parafeert of hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring ondertekent. De wederpartij mag de vervaardigde documenten pas gebruiken na voornoemd akkoord.
10. Indien Framenzo al goedgekeurde documenten moet wijzigen, geldt dit als meerwerk en mag Framenzo de hieruit voortvloeiende meerkosten aan de wederpartij doorberekenen.


Artikel 9: Oplevering, goedkeuring en hersteltermijn

1. Op het moment dat de overeengekomen werkzaamheden afgerond zijn informeert Framenzo de wederpartij hierover.
2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat de wederpartij deze heeft gecontroleerd en de opleverstaat of werkbon voor goedkeuring heeft getekend.
3. De werkzaamheden worden geacht te zijn goedgekeurd indien:
a. de wederpartij een verstrekte opleverstaat of werkbon niet binnen 2 weken getekend aan Framenzo retourneert en hij binnen deze termijn ook niet heeft gereclameerd;
b. Framenzo geen opleverstaat of werkbon heeft verstrekt en de wederpartij niet binnen 2 weken na afronding van de werkzaamheden heeft gereclameerd;
c. de bij de werkzaamheden geleverde zaken al voor het verstrijken van voornoemde termijn door de wederpartij in gebruik zijn genomen.
4. Nog niet verrichte/niet beëindigde werkzaamheden van door of namens de wederpartij ingeschakelde derden, die van invloed zijn op een behoorlijk gebruik van de bij de werkzaamheden geleverde zaken, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring aan het door Framenzo voltooide werk.
5. Kleine gebreken die op eenvoudige wijze in een tussen partijen overeengekomen hersteltermijn kunnen worden hersteld, zijn geen reden tot onthouding van een goedkeuring, mits deze gebreken niet aan een ingebruikneming in de weg staan. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een termijn van 30 dagen na oplevering. Framenzo herstelt de geconstateerde kleine gebreken binnen deze termijn.
6. Indien de wederpartij na de oplevering of hersteltermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d. constateert, gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.


Artikel 10: Klachten

1. De wederpartij controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en vermeldt eventuele zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen en/of overige non-conformiteiten op de vrachtbrief of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke daarvan – binnen 2 werkdagen schriftelijk aan Framenzo. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst te beantwoorden.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan Framenzo. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een termijn van 2 jaar na levering.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt de wederpartij direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen een door Framenzo gestelde termijn na oplevering – schriftelijk aan Framenzo. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. Indien geen termijn is overeengekomen, geldt een termijn van 3 maanden. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden gemeld, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
4. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op een overeengekomen garantie.
5. Indien de bij de overeengekomen werkzaamheden benodigde zaken uitsluitend in bij Framenzo voorradige (groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden/aantallen kunnen worden geleverd, kunnen de zaken onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen wat betreft opgegeven afmetingen, gewichten, kleuren e.d. Deze afwijkingen zijn geen tekortkoming aan de zijde van Framenzo en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
6. Klachten schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.
7. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
8. De wederpartij stelt Framenzo in staat de klacht te onderzoeken en verstrekt alle hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is of Framenzo de klacht ter plaatse moet onderzoeken, geschiedt dit voor rekening van de wederpartij, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Het transportrisico is altijd voor de wederpartij.
9. Retourzending vindt plaats op een door Framenzo te bepalen wijze en in de originele verpakking of emballage.
10. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van de materialen;
b. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
c. zaken die voldaan aan de binnen de branche waarin Framenzo werkzaam is geldende beoordelingsnormen;
d. zaken die na ontvangst door de wederpartij van aard en/of samenstelling zijn veranderd dan wel geheel of gedeeltelijk zijn be- of verwerkt.


Artikel 11: Garanties

1. Framenzo voert de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in haar branche geldende normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan zoals uitdrukkelijk werd overeengekomen.
2. Framenzo staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde. Voor geleverde en geplaatste ramen, deuren, dakkapellen en schuifpuien geldt een garantietermijn van 5 jaar voor fabricage- en constructiefouten. Voor geleverde en geplaatste zonweringen geldt een garantietermijn van 5 jaar voor fabricage- en constructiefouten. Voor overige geleverde zaken geldt een garantietermijn van 2 jaar na levering.
3. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde zaken baseert Framenzo zich op de informatie die de fabrikant of leverancier verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. Framenzo informeert de wederpartij hierover.
4. Indien het doel waarvoor de wederpartij de te leveren zaken wil bewerken, verwerken of gebruiken afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert Framenzo alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn, indien hij dit schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd.
5. Geen beroep op de garantie is mogelijk, zolang de wederpartij de voor de zaken en/of de werkzaamheden overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor de consument.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt Framenzo – naar haar keuze – voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken, het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel voor terugbetaling van of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
8. De consument mag altijd kiezen voor kosteloos herstel of vervanging van de zaken respectievelijk het alsnog op de juiste wijze uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet kan worden gevergd van Framenzo. In dit laatste geval mag de consument de overeenkomst bij schriftelijke verklaring ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs of vergoeding verlangen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Framenzo gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Framenzo geen enkele aansprakelijkheid.
2. Framenzo is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De wederpartij neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de schade.
4. Indien Framenzo aansprakelijk is, is de schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Indien de assuradeur niet uitkeert of de schade niet onder een door Framenzo gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en/of de verrichte werkzaamheden.
5. Uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of had kunnen zijn met de door hem geleden schade, moet de wederpartij Framenzo hiervoor aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
7. Indien Framenzo haar werkzaamheden of leveringen moet verrichten aan de hand van door/namens de wederpartij verstrekte documenten of informatie, is zij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze documenten of informatie.
8. Als de wederpartij materialen en/of onderdelen voor verdere verwerking of montage beschikbaar stelt, is Framenzo verantwoordelijk voor een correcte verwerking respectievelijk montage, maar niet voor de deugdelijkheid van de materialen of onderdelen zelf.
9. Framenzo is nooit aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door/namens de wederpartij uitgevoerde werkzaamheden of leveringen.
10. Framenzo is nooit aansprakelijk voor enige schade aan (delen van) het pand waaraan of waarin werkzaamheden worden verricht en die schade ontstaat als gevolg van de slechte staat waarin het pand zich bevindt of het gevolg is van de constructie van het pand. Dit is slechts anders indien Framenzo deze slechte staat of de constructie van het pand voor aanvang van de werkzaamheden kende of in redelijkheid had kunnen constateren en ten aanzien hiervan geen voorbehoud heeft gemaakt.
11. Framenzo is niet aansprakelijk – en de wederpartij kan geen beroep doen op de toepasselijke garantie – indien de schade is ontstaan door:
a. ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het geleverde of gebruik in strijd met de door/namens Framenzo verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, handleidingen e.d.;
b. ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de zaken;
c. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens de wederpartij aan Framenzo verstrekte/voorgeschreven documenten, informatie of materialen;
d. aanwijzingen of instructies van/namens de wederpartij;
e. of als gevolg van een keuze van de wederpartij die afwijkt van wat Framenzo adviseerde en/of
gebruikelijk is;
f. of doordat door/namens de wederpartij (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Framenzo.
12. De wederpartij is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Framenzo voor eventuele aanspraken van derden.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Framenzo of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Framenzo de wederpartij vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.


Artikel 13: Betaling

1. Bij het geven van de opdracht betaalt de wederpartij 35% van de overeengekomen aanneemsom aan. Bij aanvang van de werkzaamheden betaalt de wederpartij 60% van de overeengekomen aanneemsom. Bij oplevering betaalt de wederpartij de resterende 5% en het eventueel overeengekomen meerwerk.
2. Betaling moet binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum plaatsvinden, tenzij partijen schriftelijk een andere betaaltermijn zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien niet binnen deze betaaltermijn bezwaar is gemaakt.
3. Indien een factuur na het verstrijken van de in het vorige lid bedoelde termijn niet volledig is betaald of geen automatische incasso heeft kunnen plaatsvinden, is de wederpartij aan Framenzo een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden daarbij als volle maand gerekend.
4. In voornoemde situatie geldt voor de consument een vertragingsrente ter grootte van 6% op jaarbasis, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Indien na aanmaning betaling alsnog uitblijft, mag Framenzo bovendien aan de wederpartij buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
6. Framenzo geeft aan de consument bij genoemde aanmaning minimaal een termijn van 15 dagen om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan bedragen de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mag Framenzo de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling, mag Framenzo de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring ontbinden of haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat er alsnog betaald is of hiervoor een deugdelijke zekerheid is gesteld. Voornoemd opschortingsrecht heeft Framenzo eveneens indien zij al voordat de wederpartij/de consument in verzuim is met de betaling gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij/consument te twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengt Framenzo eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij bij de betaling schriftelijk wordt vermeld dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
10. De wederpartij mag de vorderingen van Framenzo niet verrekenen met eventuele tegenvorderingen die hij op Framenzo heeft. Dit geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor de consument.


Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud

1. Alle krachtens de overeenkomst geleverde/te leveren zaken blijven eigendom van Framenzo totdat de wederpartij aan al zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs van de zaken, vermeerderd met vorderingen wegens verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden en vorderingen wegens een toerekenbare tekortkoming van de wederpartij, zoals vorderingen tot het betalen van schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. Zolang op de zaken een eigendomsvoorbehoud rust, mag de wederpartij deze niet op enige wijze verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
4. De wederpartij informeert Framenzo direct schriftelijk indien derden stellen eigendoms- of overige rechten te hebben op de zaken.
5. Zolang de wederpartij de zaken onder zich heeft, bewaart hij deze zorgvuldig en als identificeerbaar eigendom van Framenzo.
6. De wederpartij zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te allen tijde zijn meeverzekerd. Hij geeft Framenzo op diens eerste verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Indien de wederpartij handelt in strijd met dit artikel of Framenzo een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, mogen Framenzo en haar werknemers het terrein van de wederpartij betreden en de zaken terugnemen. Dit tast het recht van Framenzo op vergoeding van schade, gederfde winst en rente en het recht de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling, door een schriftelijke verklaring, te ontbinden niet aan.


Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten

1. Framenzo is en blijft de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op, voortkomen uit, verband houden met en/of behoren tot de door hem in het kader van de overeenkomst geleverde of vervaardigde zaken en documenten. De uitoefening van deze rechten is uitdrukkelijk en uitsluitend aan Framenzo voorbehouden.
2. Dit betekent onder meer, dat de wederpartij de door Framenzo geleverde of vervaardigde:
a. documenten niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, hij deze niet mag vermenigvuldigen en niet aan derden mag verstrekken noch deze derden hierin inzage mag verlenen;
b. zaken of onderdelen hiervan niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;
zonder de voorafgaande toestemming van Framenzo.
3. De wederpartij staat er voor in dat de door hem aan Framenzo verstrekte documenten en bestanden geen inbreuk maken op enig intellectueel eigendomsrecht van derden. Hij is aansprakelijk voor eventuele schade die Framenzo door dergelijke inbreuken lijdt en vrijwaart hem voor aanspraken van deze derden.


Artikel 16: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

1. Framenzo mag de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden op het tijdstip waarop de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) zijn vermogen verliest.
2. De wederpartij informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.


Artikel 17: Overmacht

1. Bij overmacht van de wederpartij of Framenzo, mag laatstgenoemde de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden of de nakoming van haar verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn opschorten zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van Framenzo wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van Framenzo, van de door haar ingeschakelde derden of toeleveranciers of overige zwaarwegende redenen aan haar zijde.
3. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij Framenzo: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van Framenzo of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d. evenals door weersomstandigheden, pandemieën, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen en bij ziekte/overlijden van medewerkers waarbij Framenzo in redelijkheid niet tijdig voor adequate vervanging kan zorgen.
4. Indien de overmachtsituatie intreedt als de overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd, moet de wederpartij zijn verplichtingen jegens Framenzo tot aan dat moment nakomen.


Artikel 18: Annulering, opschorting

1. Indien de wederpartij de overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering wil annuleren, mag Framenzo van de wederpartij een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar keuze van Framenzo en afhankelijk van de al verrichte werkzaamheden en/of leveringen bedraagt deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. Indien de wederpartij een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt of verzet, mag Framenzo de daarvoor gereserveerde tijd op basis van het overeengekomen/gebruikelijke uurtarief bij hem in rekening brengen.
3. De wederpartij vrijwaart Framenzo voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van derden.
4. Framenzo mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de wederpartij betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de wederpartij.
5. Bij opschorting van de overeenkomst op verzoek van de wederpartij, is de vergoeding voor alle verrichte leveringen/werkzaamheden per direct opeisbaar en mag Framenzo deze bij de wederpartij in rekening brengen. Dit geldt ook voor al gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en/of uren die op het moment van opschorting al door Framenzo zijn gereserveerd voor de opschortingperiode.
6. Kosten die voor Framenzo voortvloeien uit het hervatten van de levering(en)/werkzaamheden, zijn voor rekening van de wederpartij. Indien de uitvoering van de overeenkomst na de opschorting niet kan worden hervat, mag Framenzo de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij ontbinden.


Artikel 19: Toepasselijk recht, bevoegde rechter

1. Op de tussen partijen gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk uitgesloten.
3. Eventuele geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Framenzo, maar Framenzo behoudt altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van de wederpartij.
4. Ongeacht de keuze van Framenzo, behoudt de consument altijd het recht het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter. De consument moet deze keuze binnen een maand na ontvangst van de dagvaarding kenbaar maken aan Framenzo.
5. Indien de wederpartij gevestigd is buiten Nederland, mag Framenzo er voor kiezen het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar de wederpartij gevestigd is.